Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku

15. 6. 2024 od 18:00h
The Blues Brothers


Klášter Broumov, sál Dřevník

Na kon­cer­tě s ná­zvem Blues Bro­thers  zazní sklad­by z ame­ric­ké­ho hu­deb­ní­ho ko­me­di­ál­ní­ho filmu z roku 1980 The Blues Bro­thers re­ži­sé­ra Johna Lan­di­se. Tento sní­mek ve své době vy­dě­lal v ki­nech po celém světě přes 115 mi­li­o­nů do­la­rů a stal se kul­tov­ní kla­si­kou.

Za do­pro­vo­du čes­ké­ho The Loop Jazz Or­chest­ra spo­leč­ně za­hra­jí Sweet Home Chi­ca­go, Gimme Some Lovin' nebo Who’s Ma­king Love. V kom­bi­na­ci se sbo­rem Je­re­my Win­ston Cho­ra­le půjde jistě o ne­o­by­čej­ný zá­ži­tek. V pro­slu­lých skladbách do­sta­nou totiž pro­stor só­lis­té ze sboru – Can­da­ce Potts, La­Von­te Heard a Wil­li­am Ram­sey.

Vstupné: 
490 Kč na sezení / 390 Kč na stání

 
Předprodej: 
online níže nebo na pokladně prohlídkového okruhu broumovského kláštera
 
 

Místo konání
Multifunkční sál Dřevník

Multifunkční sál Dřevník

Nenápadná dřevěná budova od ateliéru ADR skrývá moderní multifunkční sál, který vznikl na místě původního klášterního dřevníku, seníku, dílen a garáží při revitalizaci kláštera na přelomu let 2014/ 2015. Nižší, levá část budovy,

Detail místa